Under hösten 2019 utvecklar vi indikatorer av kvalitet, utifrån observationer av företeelser i skolans lärandemiljöer. Vi efterlyser observationer i alla 10 domäner (se modellen av det sociala klimatet).

Det sociala klimatet påverkar elevernas självuppfattning, välbefinnande och lärande. Det handlar om kvantitet och kvalitet i kommunikation mellan elever och mellan lärare och elever. Aspekter av socialt klimat kan vara:
Kreativitet – handlar om att elever får möjlighet att uttrycka sig och producera originella och personliga saker, att skapa något nytt, inte enbart att återskapa något som är påbjudet och förväntat.
Stimulans – uppnås när eleverna får möjlighet att engagera sig i någon aktivitet som är tillfredsställande, där man känner lust och glädje. Det kan handla om engagerande undervisning, men det kan också vara stimulerande aktiviteter och miljöer att vara på under rasterna.
Lärande – relaterar till en miljö där eleverna upplever att de får möjlighet och uppmuntran att växa, att utveckla sina färdigheter och förmågor så långt som möjligt, att bredda sina intressen och få möjlighet att fördjupa sig inom något område, för att så småningom uppnå expertis.
Kompetens – elever utvecklar självtillit när lärare förmedlar en tilltro till alla elevers förmåga att lära sig och bemästra skolämnena och när läraren stödjer dem i dessa processer, så att eleverna inte ger upp när de möter utmaningar, utan anstränger sig för att de tror på sina utsikter.
Säkerhet – överensstämmer med behovet att undvika smärta och skydda sig från kränkningar och hot av olika slag. En trygg miljö skapas när lärare bryr sig om elevernas väl, visar omsorg och skyddar eleverna.
Kontroll – handlar om att lärare är uppmärksamma på vad som händer i elevgruppen mellan eleverna, och på elevernas arbetsinsatser, de etablerar och upprätthåller regler, i syfte att främja elevernas välbefinnande och deltagande i aktiviteterna.
Hjälpsamhet – uppstår när relationerna mellan lärare och elever och elever emellan är stödjande, vänliga, pro-sociala, samarbetsinriktade, och en empatisk förståelse för andras erfarenheter görs möjlig.
Delaktighet – innebär att varje deltagare i gruppen känner sig som en värdefull och respekterad medlem av gruppen, som får komma till tals och har något att bidra med. Motsatsen är när det skapas hierarkier där vissa elever exkluderas eller betraktas som mindre värda.
Ansvar – utvecklas i lärmiljön när elever får möjlighet och uppmuntras att ta ansvar för uppgifter som är nyttiga och värdefulla för gruppens gemenskap, för skolan och för samhället. Genom att ta ansvar och bidra utvecklas också ett ömsesidigt tillit.
Inflytande – handlar om att elever får möjlighet att bli lyssnade på och uttrycka synpunkter i frågor som berör dem. Alla elever borde få möjlighet att göra sig hörda och få inflytande, inte enbart en mindre grupp som kan vara fallet.

Besvara enkäten

Vid frågor om enkäten, kontakta: mara.allodi@specped.su.se