Det sociala klimatet påverkar elevernas självuppfattning, välbefinnande och lärande. Det handlar om kvantitet och kvalitet i kommunikation mellan elever och mellan lärare och elever. Flera begrepp har använts för att försöka ringa in dessa processer. Vi kan kalla det arbetsklimat, ett begrepp som används av dem som studerar organisation och arbetsplatser. Lärandemiljö och lärmiljö är generella begrepp som används och som ibland kan innefatta även den fysiska miljön. Ett annat uttryck som är beslaktat är kultur för lärande, eller lärandekultur. Den psykosociala miljön är ett annat begrepp. Socio-emotionellt lärande är ett annat beslaktat uttryck som används för att beskriva det som elever tillägnar sig i skolmiljön när det gäller sociala förmågor och känslor.

Det finns flera studier som har visat att man kan påverka i positiv riktning den socio-emotionella miljön i klassrummet så att eleverna blir mer delaktiga och engagerade, mår bättre, vilket gynnar deras lärande.